Newyddion Llywodraeth Cymru
3 Hydref 2016
Welsh Government News
3 October 2016

Ni fydd yr oedi gyda’r ymchwiliad cyhoeddus yn cael effaith ar ddydiad cwblhau prosiect yr M4

Ni fydd yr oedi cyn dechrau’r ymchwiliad cyhoeddus ar Brosiect arfaethedig ar gyfer Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd, a achoswyd o ganlyniad i weithredu gan Lywodraeth Prydain, yn cael effaith ar ddyddiad cwblhau y prosiect yn 2021, addawodd Ken Skates, Ysgrifennydd yr Economi a’r Seilwaith heddiw. 

Mae swyddogion Llywodraeth Prydain yn yr Adran Drafnidiaeth, wedi cyflwyno dull newydd o gynnal eu rhagolygon twf newydd, newid annisgwyl nad oeddent wedi ei rannu ymlaen llaw â Llywodraeth Cymru, sydd wedi golygu bod oedi cyn dechrau’r ymchwiliad. 
Roedd yr ymchwiliad cyhoeddus i ddechrau ar 1 Tachwedd, ond mae’r newidiadau a wnaethpwyd gan yr Adran Drafnidiaeth yn golygu na fydd yr ymchwiliad yn dechrau tan y flwyddyn newydd, gan roi amser i ystyried y data newydd. 

Bydd yr ymchwiliad, oedd i barhau am oddeutu pum mis, bellach yn dechrau ar 31 Mawrth 2017.  Bydd yn edrych ar bob agwedd ar Brosiect Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd, ac yn ystyried yr wybodaeth ddiweddaraf fwyaf cywir, yn ogystal â phob awgrym arall a ddaw.   

Meddai Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet ar gyfer yr Economi a’r Seilwaith:

“Mae Llywodraeth Prydain eisoes wedi nodi eu bod am weld prosiect yr M4 yn dechrau cyn gynted â phosib, felly mae’n siom fawr inni fod yr Adran Drafnidiaeth wedi dewis cysylltu â ni dim ond tri diwrnod cyn i’r newidiadau hyn i’r rhagolygon traffig ddod i rym, gan ein gorfodi,  yn anffodus, i oedi cyn dechrau yr ymchwiliad cyhoeddus. 

“Wrth inni wthio ein cynlluniau ymlaen ar gyfer y Metro i ogledd a de Cymru, mae angen ateb i’r problemau hirdymor sy’n parhau gyda’r M4 o amgylch Casnewydd, sy’n cynnig system drafnidiaeth hirdymor, integredig a chynaliadwy.  

“Mae asesiadau yn nodi mai ein Prosiect arfaethedig ar gyfer yr M4 yw’r unig ateb rhesymol, ond mae’n bwysig i’r cynigion fod yn destun craffu manwl, mewn modd trylowy ac agored mewn ymchwiliad, a’n bod yn profi’r prosiect yng ngoleuni’r wybodaeth ddiweddaraf sydd ar gael i sicrhau ein bod yn rhoi’r dewis iawn i bobl Cymru. 

“Mae’n hollbwysig ein bod ni, ac eraill sy’n dymuno cyflwyno tystiolaeth i’r ymchwiliad cyhoeddus, bellach yn treulio amser yn adolygu y ffigurau newydd hyn gan yr Adran Drafnidiaeth cyn i’r ymchwiliad ddechrau.

“Rydym wedi ymrwymo’n bendant i ddarparu ateb cynaliadwy, hirdymor i’r problemau traffig cronig ar y rhan hwn o’r M4, ac rwyf wedi derbyn sicrwydd, ar yr amod y bydd yr ymchwiliad yn cymeradwyo hyn, y bydd Prosiect Coridor yr M4 o amgylch Casnewydd yn dal i gael ei gwblhau yn 2021.”  

Welsh Government News
3 October

Delay to public inquiry will not impact on M4 project completion date

A delay to the start of the public inquiry on the proposed M4 Corridor around Newport Project, caused by actions of the UK Government, will not impact on the due completion date of the project in 2021, Economy and Infrastructure Secretary Ken Skates pledged today.

UK Government officials at the Department for Transport, have introduced revised methodology to their new forecasting for growth, an unexpected change not shared in advance with the Welsh Government, which has necessitated a delay to the inquiry start date.  

The public inquiry was due to commence on 1st November, but the changes made by the Department of Transport mean the inquiry will now not commence until the new year, allowing time for the new data to be considered.  

The inquiry, which is expected to last around five months, will now start by 31 March 2017. It will examine all aspects of the M4 Corridor around Newport Project and take into consideration the most up-to-date and accurate information, as well as all suggested alternatives.

Cabinet Secretary for Economy and Infrastructure, Ken Skates said:

“The UK Government has already expressed its desire to see work on the M4 Project start as soon as possible, so it is hugely disappointing that the Department for Transport chose only to engage with us on these amendments to their traffic forecasting three days before they were introduced forcing this regrettable delay to the start date of the public inquiry.

“Whilst we push forward with our Metro plans for north and south Wales, the long standing and continued problems associated with the M4 around Newport need a solution that delivers a long term, integrated and sustainable transport system.

“Assessments indicate that our proposed M4 Project is the only reasonable solution, but it is only right and proper that the proposals are scrutinised robustly, transparently and openly in an inquiry and that we test the project in light of the most up-to-date information available to ensure that we deliver the right choice for the people in Wales.

“It is essential that we, and others who wish to submit evidence to the public inquiry, now take time to fully review these new Department for Transport figures before the inquiry begins.

“We’ve made a strong commitment to deliver a sustainable, long term solution to the chronic traffic problems on this stretch of the M4 and I have been assured that, subject to inquiry approval, the M4 Corridor around Newport Project will still be completed in 2021.”  

We use cookies to help provide you with the best possible online experience.
By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.
You can find out more and set your own preferences here.